maandag 9 juli 2018

Privacyverklaring Parkzoom


Inleiding


Parkzoom Beheer B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24124423, en hierna te noemen “Parkzoom”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing op alle door Parkzoom geleverde dienstverlening. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 


Parkzoom verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je via ons beoogt een woning te vinden en een huurovereenkomst te sluiten.

We proberen zo min mogelijk gegevens van je op te slaan. In elk geval niet meer dan nodig is om onze taken en bijbehorende diensten uit te voeren. 

Afhankelijk van de fase van de verhuurprocedure zijn de gegevens die Parkzoom van jou en indien van toepassing jouw partner nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Parkzoom worden verwerkt, de navolgende:

   a.      Volledige NAW-gegevens; 
   b.      Geslacht;
   c.      E-mailadres;
   d.      Telefoonnummers (mobiel en vast);
   e.      Geboortedatum en –plaats;
   f.       Kopie identiteitsbewijs;
   g.      Burgerlijke staat en gezinssamenstelling;
   h.      Huidige woonsituatie;
   i.       Foto;
   j.       Inkomensgegevens (o.a. soort en hoogte inkomen, 
            type contract, aantal werkzame uren);
   k.      Schulden (o.a. soort en hoogte schulden en hoogte
            aflossing) en schuldpositie;
   l.       Informatie over te betalen partneralimentatie;
   m.     Uitgevoerde incasso’s en contact met deurwaarders;  
   n.      Betalings- en gedragingsverleden aangaande huur c.q. 
            hypotheek in de vorm van een verhuurdersverklaring of 
            hypotheekverklaring;
   o.      Toepassing van schuldsanering (WSNP) of  
            faillissement;
   p.      Kopie bankpas;
   q.      Kopie Collegekaart;
   r.       Inschrijving Opleiding; 
   s.      IBAN;
   t.       Leefstijl, hobby’s;
   u.      Handtekening.

Parkzoom stelt als eis bij verhuur dat je een in Nederland gevestigde borgsteller hebt.
Van deze borgsteller en indien van toepassing zijn echtgeno(o)te c.q.  geregistreerd partner worden door Parkzoom deze gegevens verwerkt:
   a.      Volledige NAW-gegevens;
   b.      E-mailadres;
   c.      Telefoonnummers (mobiel en vast);
   d.      Kopie identiteitsbewijs;
   e.      Inkomensgegevens: soort en hoogte inkomen in de 
            vorm van een salarisstrook, IB60 formulier of   
            pensioenuitkering;
   f.       Handtekening.

Waarom we jouw gegevens nodig hebben


Als je eenmaal contact hebt opgenomen met Parkzoom, dan gebruiken wij jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

·      Communicatie met jou;
·      Beoordeling van je huurdossier;
·      Opstellen en sluiten van een huurovereenkomst;
·      (Groot) onderhoud aan de woning;
·      Innen van huurpenningen;
·      Voldoen aan verplichtingen voortvloeiende uit de 
       huurovereenkomst;
·      Voldoen aan wettelijke, fiscale, juridische en gemeentelijke verplichtingen.


Hoe lang we gegevens bewaren


Parkzoom zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Indien ons contact met jou niet heeft geleid tot het tot stand komen van een huurovereenkomst zullen wij al je gegevens, zowel digitaal als fysiek, verwijderen.

Van huurders en borgstellers bewaart Parkzoom de persoonsgegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en indien van toepassing gedurende de periode van financiële afwikkeling na beëindiging van de huurovereenkomst.

De fiscale bewaarplicht verplicht ondernemers de administratie 7 jaar te bewaren.
Overbodige persoonsgegevens en documenten zullen wij verwijderen en/of vernietigen en de overgebleven persoonsgegevens waar mogelijk anonimiseren.
       
Indien er redenen bestaan waarom wij menen jouw gegevens langer te moeten bewaren, dan word je daarvan schriftelijk in kennis gesteld. 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden


Parkzoom verkoopt jouw gegevens nooit aan derden.

Wij delen uitsluitend relevante persoonsgegevens met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt hierbij o.a. denken aan aannemers, VvE-beheerders, gemeentes en deurwaarders.

Van derden die jouw gegevens verwerken in onze opdracht verlangen wij dat zij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens zorgdragen. Indien nodig sluiten wij met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht tot inzage, correctie, beperking, bezwaar of verwijdering van je persoonsgegevens.
Een verzoek hiertoe kun je indienen via info@parkzoom-beheer.nl.

Wanneer je een verzoek doet, zal Parkzoom dit verzoek binnen een redelijke termijn afhandelen en je daarover informeren.

Beveiliging


Parkzoom hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Parkzoom heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Parkzoom toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

In het geval dat Parkzoom gebruik maakt van de diensten van derden, zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?


Bij de verwerking van persoonsgegevens is Parkzoom gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en zij houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Parkzoom zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken. 

Klachten


Mocht je niet tevreden zijn over de wijze waarop Parkzoom met je persoonsgegevens omgaat, dan kun je ons hierop aanspreken. Indien wij je klacht niet naar jouw tevredenheid oplossen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen


Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via info@parkzoom-beheer.nlDeze privacyverklaring is opgesteld op 22 mei 2018
Parkzoom Beheer B.V.
F.L. de Galan

Aanmelden & hoogte van mijn inkomsten | zo werkt het

Hoeveel moet je verdienen om in aanmerking te komen voor een huurwoning via Parkzoom?

Wij willen dat je naast de huur nog voldoende budget overhoudt voor andere dingen. Daarom houden wij de volgende inkomenseis aan:

Het (gezamenlijk) netto maandinkomen dient minimaal 2,5 keer de maandhuur inclusief eventuele servicekosten te zijn. Maandbetalingen aan leningen, kredieten of hypotheek trek je af van het netto maandsalaris voor berekening.Voorbeeld 1:

De maandhuur bedraagt € 650,-.

De hoofdaanvrager zal dus maandelijks minstens 
€ 650,- * 2,5 = € 1.625,- netto moeten verdienen om in aanmerking te komen.Voorbeeld 2:

De maandhuur bedraagt € 650,-. De hoofdaanvrager heeft een creditcardschuld en betaalt hier maandelijks € 200,- aan.

De hoofdaanvrager zal daarom maandelijks minstens 
€ 650,- * 2,5 + € 200 = € 1.825,- netto moeten verdienen om in aanmerking te komen.


NB: Je dient er rekening mee te houden, dat de nettomaandhuur van huurwoningen via Parkzoom pas begint bij € 550,-.

Open Huis | zo werkt het
 • Lees hier of je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen.
 • Voldoe je aan de voorwaarden? Maak dan een Parkzoom VerhuurtBeter account aan.  
 • Heb je een uitnodiging gekregen voor een Open Huis? Dan verzoeken wij je ons via je Parkzoom VerhuurtBeter account te berichten of je aanwezig bent. 
 • Zorg dat je tijdens het Open Huis op tijd bent. Langer dan de aangegeven tijd een woning bezichtigen is meestal niet mogelijk.
 • Maak jouw huurdossier alvast zo compleet mogelijk en vraag alle benodigde documenten aan voordat je naar een Open Huis komt. Op deze manier ben je in 75% van de tijd sneller dan de andere kandidaten en kunnen we sneller schakelen. 
 • Het Open Huis kan ook een keer niet doorgaan! Soms worden woningen verhuurd vlak voor een open huis. Bekijk altijd twee uur voor aanvang van het open huis de agenda nogmaals en controleer of jouw adres er nog tussen staat. 
 • Belangrijke mededelingen over een open huis worden altijd op de Parkzoom Open Huis Agenda pagina gedaan.


En dan?

Bij interesse is de vervolgstap je aanmelding af te ronden. Dit kost éénmalig € 30,- inschrijfgeld. Jouw account blijft één jaar geldig en wordt uiteraard NIET stilzwijgend verlengd. 


Nog even dit:

Mocht je toch niet verder willen gaan met het afronden van je account, heb je ergens anders leuke woonruimte gevonden of wil je om een andere reden je account opheffen, dan is dat eenvoudig in je account te doen. 

Kom je er niet uit? Gebruik dan de chatfunctie rechtsonderin je scherm in je account.


Succes!

Open Huis Agenda Rotterdam / Online Woonruimtes

Als er informatie over de woning beschikbaar is, is het adres gekleurd en kun je erop klikken. Wil je meer informatie, stuur ons dan een bericht in je Parkzoom account.


Per direct beschikbaar in Rotterdam:

**WEGENS HET CORONAVIRUS HOUDEN WIJ GEEN OPEN HUIZEN. VOOR BESCHIKBARE WONINGEN VERWIJZEN WIJ NAAR PARARIUS**

Sonoystraat 22-a, € 1.450,- excl p/m.
Gerenoveerde 5 kamer souterrainwoning met grote tuin in de wijk Blijdorp. Meer informatie op Pararius.

 _________________________________________________________

Binnenkort Beschikbare Woonruimtes
(Huurprijzen worden zo snel mogelijk bekend gemaakt:)

Stadhoudersweg 71-a, € 1.050 excl p/m
Mooie 3 kamerwoning in de wijk Blijdorp met veel originele details zoals woonkamer ensuite met glas in lood deuren en een vast vitrinekast in de keuken. Geen mogelijkheid tot buiten zitten.


Aanmelden & Documenten | zo werkt hetMeld je aan via ons VerhuurtBeter platform en maak je huurdossier compleet. Complete huurdossiers die voldoen aan de voorwaarden worden door ons op volgorde van binnenkomst behandeld.

Hieronder lees je welke documenten je dient te verzamelen. Succes met aanleveren!


ALGEMEEN

Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van: 
 • een recente foto van jou; 
 • een geldig identiteitsbewijs, beide zijden (rijbewijs is niet toegestaan).


LOONDIENST

Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:
 • salarisspecificaties van de laatste 3 maanden; 
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden, waaruit de bijschrijving van het meest recente inkomen blijkt; 
 • arbeids- of uitzendovereenkomst. 

  ONDERNEMER

  Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:
  • een uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand); 
  • jaarcijfers van de laatste 2 boekjaren; 
  • aangifte inkomstenbelasting van de laatste 2 jaren.   STUDENT
  Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:
  • bankafschriften van de laatste 3 maanden, waaruit de bijschrijving van het meest recente inkomen en studiefinanciering blijkt.   BORGSTELLER(S)
  Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:
  • een identiteitsbewijs (rijbewijs is niet toegestaan; van een ID-kaart beide zijden).  DIVERSEN 
  • Indien een huurwoning wordt achtergelaten zullen wij om een verhuurdersverklaring (verklaring goed huurderschap) vragen;
  • Indien een koopwoning wordt achtergelaten zullen wij om een hypotheekhoudersverklaring vragen;
  • Indien er geen vast inkomen is maar wel eigen vermogen zullen wij vragen dit aan te tonen;
  • Wanneer er sprake is van een echtscheiding zullen wij vragen naar een echtscheidingsconvenant;
  • Soms vragen wij specifieke dossiergerelateerde documenten op.   NA DE EERSTE BEOORDELING
  • Algemeen | een uittreksel basisregistratie personen (BRP) van jouw huidige adres
  • Algemeen | voor een woning met huisvestingsvergunning een historisch overzicht met jouw woonadressen in het verleden tot aan heden
  • Loondienst | een werkgeversverklaring 
  • Student | een collegekaart 
  • Student | het bewijs van inschrijving van de studie 
  • Borgsteller(s) | laatste 3 loonstroken of een inkomensverklaring IB-60 van het voorgaande jaar